Adamo70, teksty z października 2010 roku

30 tekstów z paździer­ni­ka 2010 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

[dzisiaj ...tyle lat temu]

dzi­siaj ...
ty­le lat te­mu
widziałem Cię os­tatni raz
(Twój uśmiech
jeszcze przed ocza­mi mam)
jak mówiłaś
że to tyl­ko parę dni
i znów przy­jedziesz
jak zwyk­le ...na ro­werze

już nig­dy
nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 31 października 2010, 19:58

[jestem]

łzy płynące z oczu
i krop­le krwi
zra­nione­go ser­ca
smu­tek
sa­mot­nej duszy
i miłość
bru­tal­nie na próbę wys­ta­wiona
wiem
chcesz przeżyć życie po swo­jemu
lecz weź na drogę
wspom­nienie do­tyku mej dłoni
i pew­ność
że zaw­sze jes­tem z tobą 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 30 października 2010, 19:28

[mroczny labirynt]

od­wróć się
zo­bacz słońca wschód
przed tobą mroczny la­birynt
więc os­tatni raz
poczuj je­go pro­mień

zos­taw ślad
że byłaś tu­taj chwilę
płat­ki czar­nej róży
roz­syp nim zro­bisz krok
który pop­ro­wadzi cię
w krainę cieni

posłuchaj ptaków
i szu­mu drzew
poczuj za­pach kwiatów
po­tem idź
dokąd pro­wadzi cię ser­ce
i obyśmy spot­ka­li się kiedyś
po dru­giej stro­nie
mroczne­go labiryntu 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 29 października 2010, 08:59

[cela śmierci]

dzień za dniem, po­mału
ma­kab­rycznym ty­kaniem ze­gara
nie znając dnia ni godzi­ny
umierają ska­zańcy w ce­li śmier­ci
wciąż licząc na cud
mały pod­pis który zwróci im życie
w miej­scu które nie istnieje [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 października 2010, 08:55

[smutek]

szum wo­dy
zagłuszył krzyk duszy
siedzę w miej­scu
gdzie po­wie­działaś tak
które słyszałem
tyl­ko ja 
...
zos­tał smu­tek
i szum wo­dos­pa­du

(1998) 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 27 października 2010, 09:22

[horyzont]

gdzieś tam ...
za ho­ryzon­tem myśli
sza­leństwo no­cy
za­bija­ne codzien­nością dnia
unoszę się w górę
otoczo­ny skrzydłami anioła
pond to co tu­taj
myśli szy­bują ku ra­ju bram
spoglądam w dół
wzrok prze­bija się przez chmu­ry
dusza tańczy z ra­dości
ser­ce miaro­wo od­mie­rza rytm
gdzieś ...
za ho­ryzon­tem ...myśli


(2001) 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 26 października 2010, 08:49

[wyścig]

wyścig bez me­ty
gdy os­ta­teczną gra­nicą jest śmierć
bez wyt­chnienia
nikt nie po­daje w nim krop­li wo­dy
więcej i więcej
prag­nienie zachłan­nej duszy
i czas
które­go wciąż jest za mało

jak mało w nas po­kory
widze­nia życia bez fałszu
gdzie brzęk mo­net nie zagłusza me­lodii
pieśni sprzed czasów
o dniu os­ta­tecznym
gdzie sta­niemy przed wro­tami wie­czności
nadzy jak w dniu narodzin 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 25 października 2010, 09:03

[Zbawienie ...]

wśród przek­leństw
w dy­mie pa­pierosów
opa­rach al­ko­holu
ktoś do­ciera do kre­su swych dni
prosząc Bo­ga o zmiłowa­nie
„wiem Boże że byłem zły
wiele ra­zy mówiłem że Cię nie ma 
lecz kończą się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 24 października 2010, 09:58

[labirynt]

Za­gubieni w la­biryn­cie życia
nie umieją zna­leźć dro­gi wyjścia,
wciąż siebie szu­kając bez nadziei,
to­pią smut­ki w szkla­neczce bran­dy.

Za­gubieni w la­biryn­cie życia
nie widząc sen­su swej egzys­ten­cji,
chcieli­by coś zmienić, nie wiedząc jak,
uciekają w nar­ko­tyczny świat ułudy.

Za­gubieni w la­biryn­cie życia
za­wie­sze­ni gdzieś mie­dzy jawą a snem,
wędrują pus­ty­mi uli­cami nocną porą,
wy­pat­rując przed sobą światełka nadziei. 

wiersz • 23 października 2010, 19:31

[znikam]

bla­dy świt
jak zbłąka­ny pies
szu­kam siebie
za­gubione ja 
na pus­ty­ni twoich pie­szczot
i słów
tworzących la­birynt
bez ma­py i ni­ci Ariad­ny
błądzę we mgle uczuć
zni­kam
daj wszys­tko lub odejdź
póki jeszcze jestem 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 22 października 2010, 08:32
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot