Adamo70, teksty z czerwca 2011 roku

25 tekstów z czer­wca 2011 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

mój dom ...

urodziłem się tutaj
na tej strudzo­nej ziemi
tar­ga­nej historią
i chciwą ręką

urodziłem się by ją kochać
każdy ka­mień i ścieżkę
przyd­rożny krzyż na rozstajach
i te brud­ne familoki

urodziłem się tutaj
by w dy­mie ko­minów wysokich
i wiel­kich hałdach
widzieć jej historię

urodziłem się
by w strudzo­nych oczach
czar­ny­mi od sadzy
widzieć ra­dość pros­te­go życia

urodziłem się tutaj
i kiedyś żywo­ta swe­go dokonam
na tym ka­wałku ziemi
co Górnym Śląskiem nazwali 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 29 czerwca 2011, 15:55

dom

widziałem świt o dwóch słońcach
i wiel­ki dom o dziewięciu wrotach
na gra­nicy snu i jawy
gdzie dob­ro i zło wie­czną toczą walkę

praw­da i fałsz
py­tania o sens istnienia
bez od­po­wie­dzi po­zos­tające od wieków
gdy ko­lej­ne za­dają je [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 28 czerwca 2011, 20:21

miniatura (kolory)

zbieram z ziemi strzępki snów
na zgliszczach duszy
poskładam z nich wspom­nień parę
by uga­sić ból roz­sta­nia
al­bo le­piej spalę w piecu codzien­ności
by nie mówiły
że świat się mienił kolorami 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 27 czerwca 2011, 17:12

klepsydra

po­pat­rz na klep­sydrę swych dni
za ziar­nkiem pias­ku ko­lej­ny le­ci
każda mi­nuta, godzi­na, dzień
niepos­trzeżenie w rok się ob­ra­ca
tych parę chwil nam da­ne tu­taj być
a my wciąż cze­kamy
by żyć
a gdy os­tatnie ziar­nko spad­nie
słońce da­lej będzie lśnić 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 26 czerwca 2011, 19:37

myśli płoche (podniecenie)

do­tykam twych ust ak­sa­mitu
i ciepło ciała sma­kuję
pal­ca­mi ba­dam każdy je­go za­kama­rek
nies­pie­sznie
pat­rząc na twe oczy przym­knięte
wsłuchując się w przys­pie­szo­ny oddech 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 25 czerwca 2011, 09:14

nie uciekaj ...

dlacze­go wciąż pu­kasz do bram wie­czności
dlacze­go chcesz przek­roczyć jej próg ?
dlacze­go płaczesz łza­mi nienawiści
ko­lejną działką uśmie­rzając swój ból ?

spójrz na gro­by tych co uciekali
przed sza­rością dni nies­pełnionej miłości
bez­nadziei wma­wianej so­bie każde­go dnia
w świecie złud­nej psycho­delii kolorów

wiem życie to nie baj­ka z obrazkami
ani ko­loro­we slaj­dy z podróży marzeń
ale spójrz na ten sza­ry świat codzienności
i znajdź ko­lor w oczach tych co cię kochają 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 24 czerwca 2011, 09:04

myśli płoche (noc)

pat­rzę w zimną la­tar­ni poświatę
szu­kając w ciszy Twe­go głosu
od­po­wiada mi tyl­ko szum wiatru
i moc­niej­sze ser­ca bi­cie ... 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 23 czerwca 2011, 10:17

niewiara

płonę na sto­sie niewiary
łapiąc się każdej iskry
chciałbym dot­knąć słów
wyszeptanych
wyśnionych
zrodzo­nych w najgłębszych za­kamar­kach duszy

wlej we mnie istnienie
do­tykając skrzydłami swych rąk
jak anioł
po­budź ser­ce do bicia

bez Ciebie jest nicość
życie bez życia

wegetacja 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 22 czerwca 2011, 05:38

wiatr samotności

czuję twój oddech
prze­nik­li­wy wiatr samotności
na pus­tym dróg rozstaju
tyl­ko drzewa
i zbłąka­ny kot
są świad­ka­mi me­go cierpienia

dokąd iść
wczo­raj jeszcze to miało sens
dzi­siaj zro­zumiałem
to był błąd
bla­da poświata złudzenia
że jest coś
cze­go nie ma

potężny piorun prze­ciął niebo
rzęsis­ty spadł deszcz
zmy­wa pył wczo­raj­sze­go dnia
ty­le zostało
choć na­dal czuję
twój oddech
i słod­ki za­pach bzu 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 21 czerwca 2011, 05:30

jutro spadnie deszcz

jut­ro spad­nie deszcz
w kałuży zos­ta­wię łzy
lecz dzi­siaj
będziemy się ba­wić

nie będę myślał
ja­ki był błąd
na to przyj­dzie czas
ko­lej­ne dni życia

po­daj mi rękę
za­tańczmy te­go wal­ca
dzi­siaj
bo jut­ra nasze­go nie ma 

po­pat­rz
mi­liony gwiazd na niebie
po­god­na noc
jut­ro spad­nie deszcz 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 20 czerwca 2011, 16:30
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot