Adamo70, teksty z maja 2011 roku

26 tekstów z ma­ja 2011 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

wiersz o szczęściu

mówią mi wciąż
bym coś po­god­ne­go napisał
o kwiatach polnych
w słonecznych promieniach
ko­lora­mi się skrzących
i we­sołym ptaków śpiewie
wśród liści zieleni

po­wiadają że nie wszys­tko jest szare
i są chwi­le uśmie­chem znaczone
gdy mu­zyką szum fal
i krzyk mew nad [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 31 maja 2011, 20:07

pocze­kaj ! 
za późno
słychać tyl­ko echo
mil­knące w ciem­ności budzącej się no­cy

ucichły kro­ki zdradzo­nej miłości 

myśl
zebrała 15 fiszek • 30 maja 2011, 19:59

moja historia

wi­taj zbłąka­ny wędrowcze
w moim mroku
wejdź i na­pij się piwa
a ja
a ja opo­wiem ci moją historię
o złudzeniach
i szczęścia skrawkach
długich no­cach bez snu
pełnych rozmów z duchami

og­rzej się strudzo­ny pielgrzymie
przy mym piecu
za ok­nem chłód nocnego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 29 maja 2011, 12:10

myśli płoche ( nie czekaj)

nie mów że masz czas
nikt nie wie ile go zos­tało
po­daj więc rękę
i wy­bacz jeśli chcesz
nie odkładaj te­go na jut­ro
by nie spóźnić się
i wyg­rać z wiecznością 

wiersz • 28 maja 2011, 08:56

teatr

zgasły światła
spadła ciężka kur­ty­na
sa­mot­ny widz
wsłuchu­je się w drżenie po­wiet­rza
przeb­rzmiałe dialo­gi
przed­sta­wienie duchów i cieni

dra­mat i ko­media
śmiech a później łzy
sztu­ka wciąż trwa
bez an­trak­tu
chwi­li wyt­chnienia
w opus­toszałym teat­rze

starzec wsta­je z fo­tela
nie bi­je braw
od­chodzi w ciszy jak duch
zab­rzmiały dzwon­ki
na os­tatni akt 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 27 maja 2011, 05:34

kolor wina

świat ko­loru czer­wo­nego wi­na
uśmiech złud­ne­go szczęścia
nieważne jut­ro
ono było wczo­raj
zat­ru­te ja­dem sza­rej we­getac­ji
bez li­tości
od­bierające to kocha­ne
na­mias­tka wol­ności
więzienia bez krat i strażników

fałszy­wi pro­rocy wie­szczący koniec [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 21 fiszek • 26 maja 2011, 05:40

dom lalek

słod­ki sen wa­riata
psycho­delia ko­lorów
ka­lej­doskop twarzy
i słów za­pisa­nych w księdze
ręką czar­ne­go anioła

świat na ha­ju
ra­dos­ny śpiew o miłości
ka­ruze­la zdarzeń nieis­totnych
zes­po­lenie umysłów
ciał w ek­sta­zie pod­niece­nia

puste [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 25 maja 2011, 05:41

czarny kot

parę słów
kil­ka wes­tchnień
skradzionych po­całunków
i więcej nic

w mrok uli­cy uciekam
ja­kiś kot
łasi się do no­gi
jak­by wie­dział
dlacze­go

tak mało
a szu­kam wciąż
świ­tu
za gra­nicą no­cy

kot uciekł do bra­my
zaczął pa­dać deszcz 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 24 maja 2011, 05:34

okruch

za­mykam w dłoni
twej duszy ok­ruch
czując bo­gac­two
od złota większe
i za­pach kwiatów
w środ­ku zi­my

za­mykam w dłoni
płat­ki róży
a w każdym zaklęty jest 
twój ob­raz
za­pach

i marzenia 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 23 maja 2011, 05:41

supernowa

dym z papierosa
minął dzień
słod­ki smak absyntu
dar dla bogów mi­nionych mitów
pra­daw­ny rytuał
wi­rujące ko­lory absolutu
dźwięk am­bien­tu
ula­tująca dusza w międzyczas
trans
ka­lej­doskop świateł i cieni

krzyk
wy­cie sy­ren ambulansu
ktoś wez­wał pogotowie
za późno
piękny anioł po­daje ci rękę
prowadzi
za­pada cisza

blask supernowej
ko­niec

Odtwórz  

wiersz
zebrał 26 fiszek • 22 maja 2011, 08:19
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot