Adamo70, teksty z kwietnia 2012 roku

24 teksty z kwiet­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

czy słowa coś znaczą ? bo jak nie, to czym jest życie ? może to ba­nał ale ważenie słów jest ważne by nie stra­cić te­go co naj­ważniej­sze ... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 kwietnia 2012, 21:18

wciąż szukam

musnęłaś lekko
słów pieszczotą

a one
z wiat­rem uleciały
wraz z uśmiechem
nieśmiałym

już wie­działem

wciąż cię szukam
na dróg rozstajach
wśród pol­nych kwiatów
i śniegów płatków
tam gdzie inni
nadzieję tracą
ja wciąż siły no­we zbieram

jesteś
niczym anioł nieuchwytna
i tak realna
jak wiat­ru podmuch

więc szukam 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 28 kwietnia 2012, 16:28

wspomnienie

zapłakało niebo
krop­la­mi deszczu

nie zos­tało nic
prócz kil­ku słów
skar­gi niesionej niebu

dlacze­go ?

kwiet­niowe­go poranka
umarło niebo
i świat

i ser­ce moje


/29.04.1989/ 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 27 kwietnia 2012, 14:02

"zapadła ciemność ..."

za­padła ciemność
w lęku mej duszy
zniknęły cienie
posępnych latarni
gdzieś tam w oddali
piorun potężny
rozświet­lił drogę
pełną kamieni

czy to me­go życia
ścieżka cier­nista ?

a może znak
że czas jeszcze ją zmienić ?

noc z dniem
wciąż walkę toczy
nie umiem zasnąć
z myśli gonitwami

pat­rząc za okno
na księżyca poświatę
py­tania zadaję
nie słysząc odpowiedzi 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 26 kwietnia 2012, 00:19

pamięć i niepamięć

gdzieś po­za czasem
w słów poplątaniu
ser­cach drgnieniu
w sen­nym marzeniu
na sty­ku dwóch światów
zdarzeń ważnych i mniej
ludzi poznanych
i przez czas zapomnianych
umy­ka życie jak liść
przez wiatr niesiony
w niez­na­ne ni­komu strony
a gdy upadnie
zdep­ta­ny zostanie
i tyl­ko drze­wo zapłacze
nad lo­sem je­go tułaczym
nim drwal go nie zetnie
i kto wte­dy łezkę uroni
nad tym ich by­tem mi­nionym ? 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 25 kwietnia 2012, 12:34

słów potok

słowa, ty­le ich
jak krzyk kos­mo­su zamarły
sku­ty lo­dem wie­cznej pus­tki
ub­ra­ny w czerń
bez­gra­nicznej głębi

słowa, wszys­tkie co znam
kłam­stwa i prawdy
te co za­bijają niczym stal
lecz też te co żyć pozwalają
są ulot­ne jak pył
w swym sen­sie i treści

słowa umarłych poetów
i tych co na­rodzić się mają
ludzi zwykłych
i tych co prozą się parają

słowa, pom­ni­ki człowieczeństwa
i wiel­kiej nienawiści

słowa ... 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 23 kwietnia 2012, 07:51

złotymi literami

niczym śle­piec błądzę
z ra­ju do piekła
łaknąc krop­li wody
życia które ucieka

dusząc się we mgle
jut­ra niepewności
szu­kam dro­gi ukojenia
od duszy gorączki

ileż dni i lat
ulot­nych chwil sennych
w nich znaj­duję ciepło
ust twych najgorętszych

miota­ny przez fale
tor­na­da życia codzienności
wierzę w to co zapisane
w wiel­kiej księdze wieczności

i choć nie znam tych zapisów
je­den znam niezmienny
twe imię wy­ryte na zawsze
in­kaus­tu złotym kolorem 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 22 kwietnia 2012, 10:46

podszepty

słowa­mi zagłuszam lęk
głośny krzyk nieme­go tułacza
wśród nag­robków minionego
zdarzeń i ludzi

na wiel­kim stosie
palę zdjęcia i lis­ty pożółkłe
by odeszły cienie
ust słod­kich koszmary

wczo­raj­szy dzień
prze­de mną mgła
uciekam w ni­cość alkoholu
wyt­chnienie zmysłom
w rękach cho­wam twarz

ile jeszcze
jak długo

słowa
słowa

pod­szep­ty śmier­ci łagodne

/2004/ 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 21 kwietnia 2012, 09:35

nicość

nicość
przyob­leczo­na w banały
kil­ka prawd
i fałszy­wych proroków
kro­ki donikąd
za ro­giem otchłań
miłość i nienawiść
pier­wotne żądze

na każdym drzewie
jabłka poznania
raj­ski ogród
pośród płomieni piekła
po­pat­rz w gwiazdy
bo­gom najbliższe
is­kry piorunów
gniew­nych pomruków

mis­ternie utkana
in­try­ga życia
chciałbyś znać koniec
kre­su na­wet nie znasz
godzi­na za godziną
w dni i la­ta ubrane
lód zi­my ser­ce skuwa
let­nie słońce
nie da­je odwilży

spoglądam w mrok
on nig­dy nie kłamie
wsłucha­ny w ciszy gniew­ny pomruk
ma­luję ob­ra­zy wyobraźni
słów niepoznanych
is­to­ty życia
z ni­cości wyrwaneg 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 19 kwietnia 2012, 18:24

dlaczego czekam ?

boję się snów
choć nie są koszmarami

w nich jes­teś ty
i piasek pod stopami
niemy mew krzyk
w fil­mie bez dźwięku

boję się łez
w po­duszkę wsiąkających
i poranków
oczu podkrążonych

cze­mu więc czekam
aż mrok za­pad­nie ? 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 18 kwietnia 2012, 19:15
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot