Adamo70, teksty z kwietnia 2011 roku

28 tekstów z kwiet­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

szept serca

wśród ty­lu słów
bez znacze­nia
ba­nałów
ula­tujących z wiat­rem
szu­kam ciszy
i praw­dy
zaklętej w ges­tach

nie mów nic
posłuchaj
ciche­go szep­tu ser­ca
zro­zumiesz
po­za tobą jest 

pus­tka ... 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 29 kwietnia 2011, 00:00

życie i sen ...

chciałem ...
nie to już nieważne
może zab­rzmieć jak ba­nał
trącić fałszywą nutą

mówiłem
za każdym ra­zem
wciąż mając nadzieję
że od­po­wiesz

gdy to zro­biłaś
nie słyszałem
wyszłaś
cicho za­mykając drzwi

...

widziałem
jak biel twej suk­ni
rozświet­la słońce
ktoś po­dał ci rękę
przek­roczyłaś próg
który dla mnie jest murem 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 28 kwietnia 2011, 08:08

czy ...?

czy znasz słowa
niewy­powie­dziane ? 

czy znasz ges­ty
w drodze pow­strzy­mane ? 

czy znasz te­go
co kocha nap­rawdę ? 

czy znasz ...
ja znam
lecz czy chcesz wie­dzieć
jak bar­dzo ? 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 27 kwietnia 2011, 09:10

demakijaż

zmy­wam brud
ma­kijaż dnia
zdzieram maskę obłudy
by chwy­cić od­dech
błogosławiona noc
ciem­ność
dająca wyt­chnienie
chwi­le praw­dzi­wego ja 
bez fałszu
ze śla­dami łez
że nie ma tu­taj
ciebie 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 26 kwietnia 2011, 00:02

myśli płoche (cisza gwiazd)

wciąż uciekam
na kra­niec dnia
w ciszę gwiazd
mrok
tar­czą księżyca rozświet­lo­ny
by poczuć
wiat­ru pod­much
niosący za­pach
twe­go ciała 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 25 kwietnia 2011, 00:02

lunatyk

w pro­mieniach słońca
blas­ku la­tar­ni
szu­kam cienia dni
które nig­dy nie na­deszły

w pod­muchu wiat­ru
szu­mie drzew wy­sokich
szu­kam echa słów
nig­dy nie wy­powie­dzianych

w każdym śnie
no­cy nies­po­koj­nych
szu­kam twych ust kształtu
i ciepła pocałunku 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 24 kwietnia 2011, 07:34

kolejna ofiara

słod­ki smak krwi
nikły za­pach
życia które uciekło
jeszcze zęby pok­ry­te czer­wienią
os­tatnie krop­le
uśmiech na­syce­nia

wiesz
ktoś zapłacze nad ciałem
łzy roz­paczy
gdy nad ra­nem od­kryją
ko­lej­ne mor­der­stwo
i tru­pa bez krwi

znów noc
i głód
w ciem­nych uliczkach mias­ta
czu­jesz już za­pach
ko­lej­nej ofiary 

wiersz
zebrał 36 fiszek • 23 kwietnia 2011, 00:05

czy znałem

pot­knąłem się
o ko­niec czy­jegoś is­tnienia
mar­ne szczątki
bez duszy
za­dając so­bie py­tanie
czy znałem

widziałem pog­rzeb
parę osób led­wie
pa­dał deszcz
szyb­ka ce­remo­nia
a ja wciąż myślę
czy znałem

ko­lej rzeczy
każdy z nas zderzy się z wie­cznością
wiesz to ty i ty 
a ja wciąż stoję
przed pus­tym gro­bem
py­tając się raz za razem
czy znałem 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 22 kwietnia 2011, 00:00

spowiedź samobójcy

iro­niczne spoj­rze­nia
mi­jane is­to­ty
jak w śnie obłędu
chcę być niewi­doczny
sto­pić się z mgłą
moich ima­ginac­ji
oni chcą mi po­wie­dzieć
''idź, skocz z wąwo­zu''
krzyczę
prze­raźli­wy sko­wyt
bezgłośne­go błaga­nia
o litość [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 21 kwietnia 2011, 00:05

droga życia

błąkam się
wśród roz­bi­tych tab­lic
za­pom­nianych grobów
imion za­tar­tych przez czas
gdzieś na krańcach is­tnienia
ka­mien­ne anioły
trzy­mają pieczę
nad nek­ro­polią dusz pra­daw­nych

w bez­księżycową noc
szu­kając za­gubionej dro­gi
py­tam tych co [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 20 kwietnia 2011, 00:00
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot